Farmaceutische bedrijven leveren bijdrage aan economisch en maatschappelijk welzijn

0
1554

In de eerskomende dagen wordt de begroting van de ziekteverzekering besproken, met als klassiek luik het bepalen van het geneesmiddelenbudget. Als koepelorganisatie van de farmaceutische sector wil pharma.be benadrukken hoe belangrijk het is deze sector (ook) op economisch vlak gezond te houden. Vanuit verschillende standpunten mag men stellen dat onze farmaceutische bedrijven een bijdrage leveren tot het economische en maatschappelijke welzijn van het land.

Werkgelegenheid blijven aanmoedigen
Met meer dan 32.000 werknemers is de farmaceutische sector een niet te verwaarlozen bron van arbeidsplaatsen, zeker in een context waarin de economische crisis bijzonder lang aanhoudt Tussen 2010 en 2011 werd een lichte stijging opgetekend, van 31.536 naar 32.167. Toch ziet men dat er op langere termijn, meer bepaald ten opzichte van 2008, een stagnering optreedt. Een correcte economische omkadering is belangrijk om de functie van de sector als werkgever te ondersteunen en uit te breiden. De farmaceutische sector schept in ons land werkgelegenheid door aanzienlijke investeringen: 52% van de omzet van terugbetaalbare geneesmiddelen wordt rechtstreeks geherinvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Voorts draait ook de productie op volle toeren: België is het tweede belangrijkste exportland van geneesmiddelen in Europa, met een positieve handelsbalans.

Innoverende therapeutische oplossingen blijven aanmoedigen
Investeren in onderzoek en ontwikkeling betekent niet alleen werkgelegenheid, maar is ook de rechtstreekse aanzet tot innovatie in het geneesmiddelenaanbod. Tussen 2000 en 2009 is de levensverwachting in België gestegen van 77,8 naar 80,0 jaar. Onderzoek wijst uit dat daarvan 2,0 jaar te danken is aan onderzoek en ontwikkeling in de geneesmiddelensector. In het gemiddelde van de OESO-landen is de levensverwachting in dezelfde tijdspanne gestegen van 74,1 tot 75,8 jaar, met een aandeel van 1,2 jaar voor onderzoek en ontwikkeling. Het geneesmiddelenaanbod in België is duidelijk jonger dan in het gemiddelde van de OESO-landen, door een snellere toevoer van nieuwe geneesmiddelen. Dit komt iedere Belg rechtstreeks ten goede.

Dialoog en overleg voor een stabiele en betrouwbare omgeving
Door het ondertekenen van het stabiliteitspact met Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (12 oktober jongstleden), heeft de farmaceutische sector uiting gegeven aan een niet aflatende wil om zowel de werkgelegenheid als de innovatie te vrijwaren, en op die manier zijn rol als bevorderaar van het maatschappelijke welzijn te blijven spelen. Het stabiliteitspact voorziet niet alleen in het scheppen van een stabiele en betrouwbare omgeving voor de bespreking van budgetmaatregelen, maar verwijst ook naar een aantal andere initiatieven. Gezamenlijke inspanningen zullen onder andere worden geleverd om het aantal klinische studies in België op peil te houden, terwijl er op dit vlak momenteel een terugloop wordt vastgesteld ten voordele van ontwikkelingslanden. Klinische studies bieden niet alleen werkgelegenheid, maar ook een snelle toegang tot nieuwe geneesmiddelen voor de deelnemende patiënten.

“Een gezonde economische context bevordert innovatie, die op haar beurt weer bijdraagt tot het opbloeien van de economie. Dit proces is een opwaartse spiraal, waar we allemaal beter van worden”, zegt Leo Neels, CEO van pharma.be.