Minder honden en katten in Belgische asielen in 2010

Een jaar na het verbod om honden en katten in dierenwinkels te verkopen ziet het ernaar uit dat de situatie positief evolueert, zowel voor honden als voor katten.
Zoals elk jaar heeft de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid de cijfers verzameld van de dieren die in 90 Belgische asielen terechtkwamen.

In 2010 hebben Belgische asielen 27.465 honden en 33.138 katten opgevangen.

Het aantal opgevangen honden blijft dalen: 27.465 honden werden in 2010 in een asiel binnengebracht. In 2009 waren er dat nog 32.346. Dat is een daling met 15%.
Deze vermindering valt samen met een vermindering van het aantal in ons land verkochte honden. Het verbod om honden en katten te verkopen in dierenhandelszaken, kwam er in 2009 om impulsaankopen te voorkomen. De cijfers tonen aan dat de maatregel nu vruchten afwerpt. In 2010 werden er 156 410 honden verkocht, tegen 162 572 in 2009.

Ook het aantal asielkatten is lichtjes aan het dalen : 33 138 in 2010, tegenover 36 796 in 2009. Deze vermindering van het aantal achtergelaten dieren is dus een mogelijk gevolg van dit verbod.

De asielen slagen er ook in om voor meer katten een nieuw baasje te vinden. Het percentage katten dat kon worden geplaatst is gestegen van 48,6 % in 2009 naar 52,4 % in 2010. Het percentage honden dat een nieuw baasje vond blijft stabiel : van 54,5 % in 2009 naar 55 % in 2010.

In 2010 moesten 14 094 dieren een euthanasiespuit krijgen: 3 558 honden (12,9 %) en 10 536 katten (31,8 %). Het aantal euthanasiegevallen is bij honden status quo gebleven, bij katten is het licht gedaald. De stijging van de adoptieratio bij katten heeft dus een positieve impact gehad op het aantal katten dat moest worden geëuthanaseerd.

Ondanks deze gunstige evolutie hecht Mevrouw Onkelinx, minister bevoegd voor dierenwelzijn, groot belang aan het “Meerjarenplan Katten” dat momenteel door de Dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid wordt voorbereid.

De Minister is echter wel verheugd over de cijfers voor 2010 want zij tonen aan dat de mensen gevoelig zijn voor deze problematiek en dat de inspanningen die op het vlak van sensibilisering worden geleverd vruchten afwerpen. De Minister steunt ter zake ook alle sensibiliseringsinitiatieven en de sterilisatiecampagnes die in ons land werden opgezet, zowel door vrijwilligers als door verenigingen, asielen of gemeenten om de houders van katten te responsabiliseren.

De Minister en de Dienst Dierenwelzijn juichen overigens de campagne “de zomer van de kat” toe, een privé-initiatief in samenwerking met de asielen, die donderdag 9 juni 2011 van start gaat.