Seksueel grensoverschrijdend gedrag in zorgvoorzieningen

0
1575

Eind 2012 raakte bekend dat psychiater Walter Vandereycken gedurende vele jaren seksuele relaties had met zijn (ex)-patiënten. Een golf van verontwaardiging trok over Vlaanderen, niet in het minst in de zorgsector zelf.

Het incident maakte pijnlijk duidelijk dat er nood is aan een transparant en structureel beleid voor dit moeilijk bespreekbare thema. Zorgnet Vlaanderen ontwikkelde hiervoor een handelingsprotocol, dat vrijdag 15 februari 2013 wordt gepubliceerd. Met deze richtlijn kan elke zorgvoorziening aan de slag en zorgen voor de nodige sensibilisering van het werkveld en de zorgverstrekkers.

Een bevraging naar aanleiding van de case Vandereycken maakte duidelijk dat er in de zorgsector nood is aan formele richtlijnen en ondersteuning. Zorgnet Vlaanderen reikt met deze publicatie de ziekenhuizen, de voorzieningen in de geestelijke gezondheidszorg en de ouderenzorg een handleiding aan om werk te maken van een structureel beleid. Het handelingsprotocol kan op maat van elke voorziening aangepast worden.

Het is duidelijk dat er binnen de zorgverlening altijd sprake is van een machtsrelatie waardoor elke vorm van (seksuele) relatie tussen zorgverstrekker en zorgvrager (cliënt/patiënt/bewoner) niet kan, ook niet na het beëindigen van deze professionele relatie. Cruciaal is dat er een binnen de voorziening een cultuur wordt gecreëerd waarbij kan en mag gesproken worden over het hebben van gevoelens voor cliënten, patiënten. Verliefd worden op patiënten is op zich menselijk. Het is belangrijk dat dit kan gedeeld worden op een teambespreking, intervisie of supervisie. Op die manier kan er ook gezocht worden hoe het best hiermee wordt omgaan.

Daarnaast is het ook belangrijk dat de beeldvorming omtrent het melden van vermoedens, klachten inzake grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt. Melders (slachtoffers, familieleden, zorgverstrekkers) mogen niet gestigmatiseerd worden. Elke melding, klacht dient dan ook ernstig genomen te worden. Om de meldingen op een goede manier op te volgen pleit Zorgnet Vlaanderen ervoor dat er in elke voorziening een meldingspersoon wordt aangeduid, alsook een zorgcoördinator. De meldingspersoon is verantwoordelijk om de melding verder op te volgen samen met de directie. De zorgcoördinator zorgt ervoor dat het behandeltraject van de cliënt kan worden voortgezet, al dan niet in de eigen organisatie. De publicatie biedt verder heel wat praktische tips en richtlijnen, zoals bv. het opnemen van een deontologische code in het arbeidsreglement.

Minister Vandeurzen kondigde aan dat hij het beleid inzake grensoverschrijdend gedrag wil verankeren in het bestaande kwaliteitsdecreet. We hopen uiteraard van harte dat hij onze aanbevelingen wil meenemen. We drukken de hoop uit dat ook de Orde van der Geneesheren en de Verenigingen voor Gedragstherapie voor de spiegel willen gaan staan en eindelijk werk maken van een grondige hervorming. Zodoende kunnen we samen daadkrachtig optreden.