Zorginspectie stelt, in goede afstemming met koepelorganisatie Zorgnet-Icuro, de bevindingen van haar inspectieronde in de Vlaamse ziekenhuizen voor. Bij deze inspectieronde werden de ziekenhuizen gescreend voor het traject dat een patiënt doorloopt indien die niet voor een operatie, maar wel voor een andere aandoening naar het ziekenhuis komt.

De screening is gebaseerd op een eisenkader dat talloze experten onderling hebben samengesteld. In juni 2014 werden de resultaten gepubliceerd die betrekking hebben tot het traject voor een patiënt die een heelkundige ingreep ondergaat.

Inspectieronde

Bij de opstart van het nieuwe inspectiemodel werden met de sector duidelijke afspraken gemaakt omtrent de wijze waarop de rapporten na een inspectie beschikbaar zijn voor het grote publiek. Zo worden de rapporten van de inspectierondes heden op de website van Zorginspectie geplaatst; een positieve evolutie die aangeeft dat ziekenhuizen niet terughoudend zijn om de uitkomst van hun zorg voor iedereen openlijk kenbaar te maken.

In het beleidsrapport dat wordt voorgesteld, zijn de bevindingen van alle inspecties gebundeld. Zo bleek na de inspectie voor de chirurgische patiënten (2013-2014) dat sommige zaken extra aandacht behoefden. Voor de meeste van die zaken (bv. controle van de identiteit van patiënten, goede handhygiëne, het preventieve onderhoud van medische toestellen en het volledig noteren van alle parameters in het patiëntendossier) werd tijdens de meest recente inspectieronde een aanzienlijke verbetering vastgesteld .

Verbeteringen

Deze verbeteringen moeten in de eerste plaats toegeschreven worden aan de inspanningen van de ziekenhuizen zelf, waar kwaliteit hoog op de agenda staat. Verschillende van deze aspecten komen aan bod in andere kwaliteitsinitiatieven waaraan ziekenhuizen deelnemen, zoals het streven naar een erkend kwaliteitslabel en het werken met kwaliteitsindicatoren, het federale contract ‘Coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid’, alsook kwaliteitsverbeterende projecten die door de ziekenhuizen zelf worden opgezet. Doordat de Vlaamse overheid en Zorginspectie in het bijzonder een synergie zoekt tussen deze kwaliteitsinitiatieven en haar eigen inspecties, leeft er één gezamenlijke dynamiek.

Op dit moment zitten alle Vlaamse algemene ziekenhuizen in een accreditatie(voorbereidings)traject en participeert ieder ziekenhuis aan één of meerdere domeinen van het Vlaams Indicatorenproject voor Patiënten en Professionals. Het feit dat een aantal van deze elementen in die verschillende initiatieven worden meegenomen, geeft aan dat ze van fundamenteel belang zijn om hoogkwalitatieve patiëntenzorg te kunnen garanderen.

Verbeterpunten

Naast de positieve punten werden er ook een aantal verbeterpunten gedetecteerd bij het zorgtraject van de internistische patiënt. Aspecten van de zorg die mogelijks een risico vormen voor de patiëntveiligheid en dus een snelle bijsturing vereisen, werden door de overheid als ‘knipperlicht’ aangeduid. Zonder evenwel onze ogen te sluiten voor deze punten, zijn dit vaak elementen die om structurele maatregelen vragen. Het gaat dan over een aanpassing van het organieke, wetgevende en financiële kader. Zo blijkt uit het rapport bijvoorbeeld dat de permanentie van personeel op welbepaalde tijdstippen al te vaak ontoereikend is. Een niet verrassende vaststelling aangezien internationale studies ons leren dat onze ziekenhuizen de op één na laagste personeelsbezetting hebben in Europa. In geval van onvoorziene omstandigheden, is het dan ook niet uitgesloten dat er (kortstondig) problemen kunnen optreden inzake de vereiste bestaffing. Zowel de ziekenhuizen als de overheid erkennen dit heikele punt en verbinden zich er beide toe te zoeken naar duurzame oplossingen.

Kwaliteitsdynamiek

Desalniettemin tonen de resultaten van dit jongste rapport ons inziens goed de sterke kwaliteitsdynamiek die in de Vlaamse ziekenhuizen leeft ten dienste van de patiënt. Tien ziekenhuizen behaalden al hun accreditatie, alle andere zitten momenteel in een voorbereidingstraject en alle ziekenhuizen nemen actief deel aan het indicatorenproject en publiceren hun resultaten vrijwillig op www.zorgkwaliteit.be. We mogen dan ook stellen dat het leveren van kwaliteitsvolle zorg sterk ingebakken is in de werking van de Vlaamse ziekenhuizen.